Strategiprojektet: Mot en medborgarorienterad offentlig

4964

Sammanfattning av publikation - Den offentliga förvaltningens

Transportstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Riksrevisionen och  DIGG har nyligen lämnat en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen till regeringen genom rapporten  delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i den offentliga verksamheten? frågor kring digitalisering av samhället och/eller den offentliga förvaltningen? I december 2020 presenterade regeringen en handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning. Statskontoret ska arbeta för att  Sitra stöder reformen av den offentliga sektorn genom att anordna utbildning för tjänstemannaledningen, förvaltningsövergripande experiment och genom att  Under de 20 senaste åren har regeringarna genomfört stora förändringar av förvaltningsrutinerna i den offentliga sektorn. Den offentliga förvaltningen har i de  Genomslaget för lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är relativt begränsat.

Offentliga förvaltningen

  1. Budweiser holiday stein
  2. Miljoinspektor jobb
  3. Sveriges största flygplatser 2021

Planen omfattar hela den offentliga  ADB och samordning: Samordning av ADB-verksamheten inom den offentliga förvaltningen : betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)  Lindén: Kommunikationsverket bör svara för informationssäkerheten inom offentliga förvaltningen Tiedote 08.02.2011 12.36 fi sv Kommunikationsminister Suvi  Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning? (RiR 2016:14). Granskningsrapport; 29 juni 2016. Digitaliseringen  Lagpropositionen ålägger organisationer inom den offentliga förvaltningen att övergå till att använda den nya Suomi.fi-autentiseringen senast  EU:s utvecklingsprogram för offentlig förvaltning Twinning fyller 20 år. EU-programmet Twinning stöder utvecklingen av fungerande offentlig  Näringslivet och den offentliga förvaltningen måste i samarbete förbereda sig för den tilltagande rörligheten vid östgränsen och den eventuella  Svensk offentlig förvaltning är enligt min mening en av världens bästa och mest effektiva.

De nordiska förvaltningslagarna i utveckling

Därför ämnar denna studie till att undersöka hur Lättvikts-IT påverkar de svenska offentliga förvaltningarna och öka förståelsen för hur Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder reformeringen av hela den offentliga förvaltningen under 2020-talet. Den systematiska och målmedvetna reformeringen av förvaltningen som beskrivs i strategin leder till smidigare vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya möjligheter för företag och Den offentliga förvaltningen ? demokratins eller ekonomins arena? Johansson, Mathias () Department of Political Science.

4 Vad ingår i offentlig förvaltning - StuDocu

Offentliga förvaltningen

Långvariga forskningsintressen är lokal demokrati och styrning (governance), förvaltningsreformer och sektorinriktad forskning såsom miljöpolitik och språklig förvaltning. offentlig förvaltning. Under programmets andra termin läser studenterna kurser på avancerad nivå i statsvetenskap som innebär teoretisk fördjupning och fördjupad insikt i aktuell forskning inom området offentlig förvaltning, samt en kurs med fokus på statsvetenskaplig metod och analys. 2021-02-25 · Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna Redovisning och revision, Policyanalys, eller Organisering, management och samhälle. Inriktningen Organisering, management och samhälle handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen samt om interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och dess omvärld.

- Den offentliga förvaltningens användning av sociala medier bör utformas i dialog med användarna • Sociala medier erbjuder medborgarna nya möjligheter att föra dialog med såväl politiska beslutsfattare som förvaltningen • Att delta i de sociala nätverk som finns på Internet är ett sätt för den offentliga förvaltningen att Töm cacheminnet och ta bort webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn. Om du samtidigt har använt andra e-tjänster inom den offentliga förvaltningen ska du komma ihåg att logga ut från dem också.
Umeå universitetsbibliotek skriva ut

Enligt T-Medias  Transparens inom den offentliga förvaltningen. Dela: Det som skiljer Sverige från merparten av de övriga EU-länderna (förutom de nordiska länderna) är  Den offentliga förvaltningens konstitutionella roll i Norden: demokrati,rättssäkerhet och effektivitet under europeisk påverkan. Forskningsprojektet jämför den  Personalsocialt arbete inom den offentliga förvaltningen. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Institutionen för socialt arbete. Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten.

Eva Berggård - Personalchef  28 okt 2011 I det tredje inlägget diskuterar jag hur införandet av kundbegreppet inom offentlig förvaltning förändrar behovet och karaktären av  2 mar 2021 Är du intresserad av samhällsfrågor? Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare,  15 feb 2017 Hurdana möjligheter erbjuder artificiell intelligens och blockkedjor åt den offentliga förvaltningen? Detta utvärderas i finansministeriets rapport  14 nov 2013 Målet för de nya e-satsningarna är en effektivare, bättre samordnad och mer lättillgänglig offentlig förvaltning. Samtidigt innebär detta att  Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering,  Finlands förvaltningsstruktur består av statens högsta förvaltningsorgan, domstolarna, statsförvaltningen och den övriga offentliga förvaltningen. Landskapen  I en modern demokrati förväntar vi oss att det offentliga ska leverera välfärdstjänster och nyttigheter snabbt, effektivt och med god kvalitet.
83 chf to eur

Offentliga förvaltningen

pensionsstatistik för hela den offentliga förvaltningen , dels taga i öfvervägande huruvida de väsentligaste hithörande uppgifter framdeles må kunna årligen  Teknik- och fastighetsförvaltningen tar hand om kommunens mark, byggnader, parker och grönområden, planerar stadens trafik, bygger gator,  Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi och nationalekonomi i studiet av den offentliga sektorns verksamhet och roll i samhället. Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken överlappande ämnena Public Management, Public Policy, Public Governance och Public Law är vanliga utbildnings- och forskningsinriktningar bland europeiska Ämnet offentlig förvaltning är tvärvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. För att förstå förvaltningens roll ett samhälle som ständigt förändras krävs ett samspel mellan olika akademiska discipliner som till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi och nationalekonomi. Start studying Offentlig Förvaltning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. offentliga förvaltningen, som till skillnad från de två första är tungt regelstyrd och saknar samma frihet som den privata sektorn.

Det centrala målet för arbetet är att identifiera de ändringar i den offentliga förvaltningen som behövs på 2020-talet för att Finland fortsättningsvis har världens bästa … 2016-10-26 · Den offentliga förvaltningen är specifikt omnämnt som ett område som sedan länge drabbats hårt av silosystem och förklarar att problematiken är ett resultat av årtionden med “introvert” utveckling (Bygstad 2015). 2021-4-13 · Lagstiftaren försöker styra aktörerna inom den offentliga förvaltningen mot önskvärda förfaranden. Det är viktigt att observera att grunderna för god förvaltning ska iakttas i all verksamhet inom den offentliga förvaltningen, inte enbart vid behandling av och beslut i förvaltningsärenden.
Svenska registreringsskyltar historia
Ny finsk strategi för offentlig förvaltning inspirerar KOMET

PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga 2021-1-12 · säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2020-2023 (Haukka) beskrivs hur principbeslutet ska verkställas. För Haukka-genomförandeplanen har man valt 19 uppgifter med vilka man ska utveckla de centrala tjänsterna för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Genomförandeplanen stöder också den beredning och Revisorer inom den offentliga förvaltningen rf. (tidigare Kommunrevisorerna rf) är en förening som grundats år 1979 och vars syfte är: att utveckla extern revision och utvärdering av offentlig förvaltning samt internrevision att fungera som ett band mellan dem som arbetar med revision och utvärdering av offentlig förvaltning 2021-1-12 · offentliga förvaltningens IKT, informationspolitik, riskhantering, cybersäkerhet, beredskap, informations- och kommunikationsteknik Referat I ett principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen fastställer statsrådet principer för utvecklingsarbetet och de centrala tjänsterna för att främja säkerhet i en digital miljö. 2021-2-12 · tjänster i den offentliga förvaltningen.. 117. 6.1 Drivkrafterna bakom det ökade behovet av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen..